Změna ekonomického správce

22.9.2017

Shromáždění členů SVJ schválilo dne 7.9.2017 uzavření dohody o ekonomické správě SVJ se společností MENEA M+N.

Informace o novém ekonomickém správci a kontakty na něj jsou uvedeny v následujícím dokumentu (je přístupný i z Dokumenty - Dokumenty SVJ).

Shromáždění SVJ

8.8.2017

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na Shromáždění SVJ, které proběhne dne 7.9. 2017 od 18,30 v Hotelu Vista. Vzhledem k závažnosti projednávaných bodů je Vaše účast důležitá.

Za výbor SVJ Vladimír Plšek

Pozvánka na Shromáždění SVJ

Aktualizace 1.9.2017: v rubrice Informace z výboru jsou k dispozici nabídky na vedení účetnictví a zpráva o činnosti výboru SVJ.


Upozornění pro spolumajitele a manžele se společným jměním manželů (je obsaženo rovněž u pozvánky na Shromáždění SVJ)

Podle Nového občanského zákoníku mají spolumajitelé povinnost určit společného zástupce pro jednání vůči SVJ. Ti, kdo máte společné jmění majitelů a spoluvlastnictví, jste tohoto zástupce určili plnou mocí. Tito zplnomocnění spolumajitelé budou uvedeni na prezenčních listinách a pokud se shromáždění nezúčastní a chtějí, aby se za ně zúčastnil shromáždění a hlasoval další spolumajitel, nebo třetí osoba, musejí tuto osobu zplnomocnit k jednání přiloženou plnou mocí. Pokud tak neučiní, nebude spolumajitelům bez plné moci umožněno na shromáždění hlasovat!

Pro plnou moc lze využít předtištěnou plnou moc na pozvánce nebo formulář ve formátu Word

Výměna bytových vodoměrů

25.5.2017

Začátkem června nás čeká výměna bytových vodoměrů. Velmi Vás žádáme, abyste zajistili přístup do vašich bytů v termínu výměny. Podle úspěšnosti bude následně ještě jeden termín, ale zkuste zajistit výměnu napoprvé.

Předem vám děkuji za spolupráci. Vladimír Plšek, předseda výboru SVJ


VchodTermín
Ostružinová 1úterý 6.6.2017 8 - 11 hodin
Ostružinová 3úterý 6.6.2017 12 - 15 hodin
Ostružinová 5středa 7.6.2017 8 - 10 hodin
Ostružinová 7středa 7.6.2017 10 - 12 hodin
Ostružinová 9středa 7.6.2017 12:30 - 15 hodin

Při výměně budete podepisovat protokol s odečty, pokud nebudete přítomni osobně, poučte toho kdo bude přítomen, aby si čísla zkontroloval, tento protokol bude podkladem pro letošní vyúčtování.

Jarní brigáda ještě jednou

8.4.2017

V sobotu, 8. 4. 2017, proběhla jarní brigáda našeho domu s cílem úklidu a úpravy okolí našeho domu. Účast sice nebyla z nejvyšších, ale i tak okolí domu prohlédlo a je připraveno na jarní dny a k dalšímu růstu. Po úklidu zbyly hromady vyřezaného dřeva a dalšího vyhrabaného biologického materiálu, ÚMČ by měl během týdne přivézt štěpkovač a odpad odvézt.

Všem, kdo se účastnili a pomohli při úpravě okolí našeho domu, patří veliké poděkování.

Pár fotek je ve fotogalerii (Kontakty - Naše fotogalerie).

Pozvánka na jarní brigádu

16.3.2017

Výbor SVJ vás zve na tradiční jarní brigádu, která proběhne v sobotu 8. dubna 2017 od 8 do 14 hodin.

Jako tradičně budeme vyhrabávat keře a trávníky kolem domu, uklízet nafoukané odpadky, stříhat keře a zase trochu upravíme dětské hřiště. Nějaké drobné nářadí máme, ale pokud můžete, vezměte si s sebou i své.

Jako poděkování za účast zajistíme kolem poledne pečené klobásy a pivo nebo limo.

Vyúčtování tepla za rok 2016

14.3.2017

Vážení členové, připravujeme vyúčtování služeb za rok 2016 a dnes jsme schválili vyúčtování tepla, které nám dělá společnost ENBRA, jako podklad pro celkové vyúčtování. Jsem rád, že po období dohadů a nejistoty, zda má výstavba vlastní kotelny smysl, vám mohu předložit porovnání nákladů na teplo a TUV za rok 2015 a 2016.

Celý text

Věcné břemeno na bytových jednotkách

14.3.2017

Vážení členové, při prodejích bytů se na nás prodávající pravidelně obracejí, jaké to věcné břemeno je zapsáno k jejich bytové jednotce. Jedná se o věcné břemeno k výměníkové stanici (místnost ve vchodě 496/1), které bylo zřízeno při prodeji domu bytovému družstvu. Realizací vlastní kotelny a odpojením od centrální kotelny pozbylo toto břemeno smysl. Bohužel, v Dohodě o odpojení, kterou jsme s ÚMČ Medlánky před realizaci vlastní kotelny podepsali, se na zrušení věcného břemene zapomnělo.

Oslovili jsme ÚMČ Medlánky s žádostí o vyjádření, zda s námi mohou uzavřít dohodu o zrušení věcného břemena, nebo zda to budeme muset řešit s magistrátem města Brna. Jakmile budeme mít tuto dohodu uzavřenou, můžeme podat žádost na katastrální úřad o výmaz věcného břemene. Vzhledem ke zkušenosti s vyřizováním na úřadech si nedělám velké naděje, že to bude rychle, ale chceme vás informovat, že i toto řešíme.

Za výbor SVJ Vladimír Plšek

Deratizace

15.2.2017

V domě byly dnes, 15.2.2017, položeny návnady na potkany. Návnady jsou v místnostech s odpady a také ve sklepích a za výtahem. Přestože jsou v bezpečnějších krabičkách, dbejte opatrnosti s malými dětmi a domácími mazlíčky.

Pokud to není nutné, nevětrejte, prosím, přes zimu sklepy, do domu se okny nastěhovaly myši.

Výbor SVJ

Hlášen změn - oznámení vlastníka

3.1.2017

Vážení členové, vzhledem k povinnosti SVJ vést seznam členů a evidovat počty osob v bytech pro vyúčtování služeb, použijte pro hlášení změn připravený formulář (Dokumenty - Základní dokumenty).

Pokud byt pronajímáte, žádáme vás o oznámení jmen a kontaktů na lidi v bytě, zejména pro potřebu zajištění přístupu do bytu v případě havárií a pro zajištění odečtů. Tyto informace slouží výhradně pro vnitřní potřebu výboru SVJ.

Předem Vám děkujeme za spolupráci. Za výbor SVJ: Vladimír Plšek

Zamykání kontejnerů na komunální odpad

2.12.2016

Vážení členové, jistě jste si všimli, že pořádek kolem kontejnerů není vždy jaký by měl být. Jistý podílů na tom mají vyběrači popelnic, jichž se u kontejnerů během dne vystřídá nemalé množství. Opakovaně jsme také řešili navážení odpadků podnikateli ze staveb v okolí. Bohužel i někteří obyvatelé našeho domu mají svérázné představy o ukládání odpadu. Dobrovolně, ale neradi, uklízí tento nepořádek pár vstřícných obyvatel domu včetně členů výboru. S nepořádníky ve vlastních řadách moc nezmůžeme, ale můžeme kontejnery uzavřít pro nezvané hosty.

Přístřešky na kontejnery jsou majetkem obce. ÚMČ poskytuje malou dotaci v řádu 4 000 Kč pro SVJ na opatření přístřešků uzamykatelnými mřížemi a zastupitelstvo realizaci tohoto opatření dlouhodobě propaguje s cílem omezit atraktivnost naší lokality vyběračům popelnic. S ÚMČ jsme jednali jak ošetřit instalaci mříží z prostředků SVJ, když by se jednalo o investici do cizího majetku.

Výsledkem je návrh dohody mezi SVJ a ÚMČ o instalaci zamykání kontejnerů péčí našeho SVJ. Realizaci uzamykání kontejnerů a podpis dohody s ÚMČ projednáme na shromáždění příští týden.

Kolik nás to bude stát? Jedny otevírací mříže vyjdou na 15 - 25 000 Kč, potřebujeme troje. Můžeme se bavit o variantě neotevíracího zaslepení vchodu od O1, což by to zlevnilo asi o 5 000 Kč. Pak ještě budeme muset připočítat zámky a výrobu klíčů pro všechny členy. ÚMČ by nám mohlo poskytnout dotaci 4 - 5 tis. Kč.

Ve výboru jsme se shodli, že uzamykání kontejnerů chceme, ale je to takový zásah do každodenního fungování domácností, že chceme znát váš názor. Text návrhu dohody s ÚMČ. S ÚMČ jednáme také o možnosti umístění kontejneru na bioodpad nad přístřeškem u O9, směrem k Hudcové.

Pozvánka na Shromáždění SVJ

8.11.2016
Vážení členové, zveme Vás na
shromáždění Společenství vlastníků Ostružinová 1,3,5,7,9, Brno,
které se koná
7. prosince 2016 v 18:30 hodin v sálu hotelu Vista, Hudcova 72, Brno.


Program shromáždění:
 1. Prezence - dostavte se, prosím, do 18:20 hodin
 2. Návrh a schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Nový Domovní řád - diskuze a hlasování o schválení
 4. Nové Stanovy SVJ - diskuze a hlasování o schválení
 5. Zpráva o činnosti
 6. Stav hospodaření (účetní uzávěrka za rok 2015, finanční zpráva za rok 2016
 7. Účtování za služby, teplou vodu a topení v roce 2017
 8. Plán oprav na rok 2017
 9. Různé, diskuze
 10. Návrh a přijetí usnesení
Pokud víte, že se nezúčastníte, žádáme Vás o zmocnění někoho dalšího k hlasování. Pro plnou moc využijte formulář, který jste dostali do schránky nebo formulář ve formátu Word, který můžete vyplnit a vytisknout.
Výbor SVJ

Zahájení topení v domě

7.10.2016

Vážení členové, dnes jsme dokončili opravy radiátorů v domě a napouštíme systém. Dnes večer začneme vytápět. Žádáme všechny v horních bytech, aby ode dneška alespoň jednou denně odvzdušňovali po dobu jednoho týdne a pak průběžně během topné sezóny občasně. V některých bytech jsou radiátory namontované křivě a drží se v nich vzduch. Pokud Vám nebude některý radiátor topit, informujte místopředsedu výboru pana Musila. Rovněž kdyby některý radiátor kapal.

V případě havárie máme sjednanou non-stop havarijní službu s firmou Teplárny Brno - kontakty jsou na webu i na nástěnkách u hlavních vchodů.

Termostatické hlavice ještě na topení nemontujte, v příštích dnech bude probíhat vyregulování, kvůli kterému jsme museli měnit ventily v suterénech, a pak bohužel následně i v některých bytech, což byl důvod opoždění zahájení topení. Jak bude možné hlavice namontovat, budeme Vás informovat a hlavice přijdeme namontovat.

Za výbor SVJ Vladimír Plšek

Výměna regulačních ventilů

31.8.2016

V rozmezí od 5.9. do 23.9. bude probíhat výměna regulačních ventilů v suterénech našich domů a vyregulování otopné soustavy odbornou firmou. K tomu je nutné sejmout ze všech radiátorů termostatické hlavice a nastavit ventily podle projektu vyvážení. Hlavice musí být sejmuté do skončení prací.

Pro snazší organizaci prací v bytech budou sejmutí hlavic a nastavení ventilů provádět členové výboru SVJ pánové Černohlávek, Šimánek a Domik. Žádáme Vás o umožnění vstupu do bytu pro provedení prací. Po vyvážení otopného systému tito pánové namontují hlavice zpět. Začnou byty obcházet pravděpodobně již od 1.9. Pokud nebýváte v odpoledních a večerních hodinách doma, napište na adresu výboru SVJ, nebo zavolejte někomu z výboru, kdy se Vám to hodí.

Předem Vám děkuji za spolupráci. Vladimír Plšek

Nové stanovy a domovní řád

30.8.2016

Vážení členové, na konec listopadu plánujeme Shromáždění členů, kde musíme přijmout nové stanovy, které budou v souladu s Novým občanským zákoníkem. Je nutné, aby s novými stanovami souhlasili všicni vlastníci.

Návrh nových stanov
Návrh nového domovního řádu

Žádáme Vás o seznámení se s návrhy a v případě připomínek o jejich co nejdřívější předání výboru SVJ. K diskuzi zřídíme na našich stránkách i diskuzní téma.

Opakovaná vloupání do společných prostor

11.8.2016

Vážení členové, za posledního půl roku jsme evidovali opakovaná vloupání do společných prostor a sklepů v každém vchodě (kromě O9) a v některých vchodech opakovaně. Naposledy znovu v Ostružinová 5 do sklepů minulý týden. Scénář je velmi podobný: vhodové dveře jsou nepoškozené, zámek do společných prostor je nepoškozený, nebo vylomený, ve sklepích jsou vylomené petlice. Ztrácí se alkohol a kola.

Je zloděj tak zručný, že zvládá otevření zámků bez poškození, nebo je to někdo z domu, kdo má klíče od společných prostor? Kromě toho jsou mnohočetně poškozené vchodové dvěře pokusy o vypáčení, u každého HUP vedle něhož vede hromosvod, se někdo pokoušel dostat do přízemních bytů.

Co ještě můžeme udělat pro zvýšení bezpečnosti společných prostor je výměna všech kování a zámků za odolnější. Zde je rozpočet na bezpečnostní kování proti vylomení vložky a vložku 4. kategorie bezpečnosti - Rozpočet.

A tak se znovu ptáme, není už čas myslet na kamerový systém? Jistě, vloupání nezabrání, ale někoho může odradit, jiné alespoň zaznamená. Z posledního průzkumu vyplynulo, že část členů by byla pro, podobně velká část by byla proti. Co si o tom myslíte? Napište nám do diskuze na našem webu. Děkujeme Vám za názor. Vladimír Plšek

Kdy splatíme úvěr na revitalizaci?

25.7.2016

Vážení členové, často se ptáte, kdy už budeme mít splacený úvěr. Odpověď poskytuje text od předsedy výboru SVJ (text je dostupný po přihlášení).

Konečné vyúčtování roku 2015

27.6.2016

Vážení sousedé, v pondělí 27.6.2016 obdržíte do vašich poštovních schránek opravené vyúčtování za rok 2015 po provedené reklamaci. Kdo máte korespondenční adresu jinde, tak bude doručeno poštou.

Proto si dovolujeme vydat několik upřesňujících informací.

 1. Pokud máte nedoplatek uhraďte ho na účet SVJ, a to nejpozději do 30.7.2016. Číslo účtu 255 549 070/ 0300 s vaším variabilním symbolem.
 2. Pokud máte přeplatek a platby provádíte bankovním převodem, bude vám přeplatek zaslán na účet, z kterého platby provádíte.
 3. Pokud máte přeplatek a platíte s využitím SIPO, bude vám přeplatek rovněž zaslán na účet, který jste uvedli v dokumentu Přihlášení vlastníka, nebo jste ho doplnili na Evidenčním listu.

V obou případech uděláte dobře, pokud číslo běžného účtu kam peníze chcete poslat, předáte výboru (pověřenému členovi za vchod) SVJ nebo správci účtů SVJ p. Domikovi. Buďto SMS na telefon 723 388 727, případně emailem na dionyz.d@seznam.cz ve formátu číslo domu+bytu, jméno, číslo účtu (například 318, Plšek, 123456789/0300). V každém případě tak učiňte, pokud jste v minulém roce měnili banku nebo číslo vašeho účtu.

Výbor SVJ

Provoz výtahů

1.6.2016

Na podnět členů chceme projednat stav týkající se provozu výtahů a navrhnout Shromáždění členů usnesení v této věci a případně zavést povinnost platit za možnost výtah používat.

Více...

Ukončení topení a havarijní služba

30.5.2016

K dnešnímu dni jsme ukončili topnou sezónu a kotelna už běží jen na ohřev teplé užitkové vody.

Byla podepsána smlouva s Teplárnami Brno o zajištění non-stop havarijní služby. Pokud se ji členové rozhodnou využít i pro opravy v bytech, souhlasí s platebními podmínkami a mechanismem placení, které jsou ve smlouvě uvedeny.

Jen velmi jednoduše - platí se (uvedené ceny jsou bez DPH):

 • hodina (minimálně jedna) na každého pracovníka: 300 Kč
 • materiál
 • cestovné: 12 Kč na kilometr
Telefonní čísla: 545 161 545, 545 162 206. Doporučujeme seznámit se se smlouvou.

Reklamace vyúčtování za rok 2015

23.5.2016

Minulý týden jsme Vám předali vyúčtování, které nám naposledy zpracovala společnost Šimek96. Bohužel jsme nyní zjistili, že u některých bytů nedošlo k aktualizaci počtu osob pro vyúčtování, které jsme pro vyúčtování předali.

Vyúčtování počtů osob reklamujeme. Proto nám zatím nedoplatky neposílejte, je možné, že se Vaše vyúčtování kvůli jinému počtu osob v domě změní. Pokud chcete reklamovat jiné údaje, nezapomeňte, že termín je do 10.6.2016. Pokud máte nejasnosti ve vyúčtování, rádi Vám s objasněním pomůžeme.

Omlouváme se Vám za možné komplikace. Za výbor SVJ Vladimír Plšek

 

 

Archiv starších sdělení

Starší sdělení se nacházejí v archivu sdělení.