Hlášen změn - oznámení vlastníka

3.1.2017

Vážení členové, vzhledem k povinnosti SVJ vést seznam členů a evidovat počty osob v bytech pro vyúčtování služeb, použijte pro hlášení změn připravený formulář (Dokumenty - Základní dokumenty).

Pokud byt pronajímáte, žádáme vás o oznámení jmen a kontaktů na lidi v bytě, zejména pro potřebu zajištění přístupu do bytu v případě havárií a pro zajištění odečtů. Tyto informace slouží výhradně pro vnitřní potřebu výboru SVJ.

Předem Vám děkujeme za spolupráci. Za výbor SVJ: Vladimír Plšek

Zamykání kontejnerů na komunální odpad

2.12.2016

Vážení členové, jistě jste si všimli, že pořádek kolem kontejnerů není vždy jaký by měl být. Jistý podílů na tom mají vyběrači popelnic, jichž se u kontejnerů během dne vystřídá nemalé množství. Opakovaně jsme také řešili navážení odpadků podnikateli ze staveb v okolí. Bohužel i někteří obyvatelé našeho domu mají svérázné představy o ukládání odpadu. Dobrovolně, ale neradi, uklízí tento nepořádek pár vstřícných obyvatel domu včetně členů výboru. S nepořádníky ve vlastních řadách moc nezmůžeme, ale můžeme kontejnery uzavřít pro nezvané hosty.

Přístřešky na kontejnery jsou majetkem obce. ÚMČ poskytuje malou dotaci v řádu 4 000 Kč pro SVJ na opatření přístřešků uzamykatelnými mřížemi a zastupitelstvo realizaci tohoto opatření dlouhodobě propaguje s cílem omezit atraktivnost naší lokality vyběračům popelnic. S ÚMČ jsme jednali jak ošetřit instalaci mříží z prostředků SVJ, když by se jednalo o investici do cizího majetku.

Výsledkem je návrh dohody mezi SVJ a ÚMČ o instalaci zamykání kontejnerů péčí našeho SVJ. Realizaci uzamykání kontejnerů a podpis dohody s ÚMČ projednáme na shromáždění příští týden.

Kolik nás to bude stát? Jedny otevírací mříže vyjdou na 15 - 25 000 Kč, potřebujeme troje. Můžeme se bavit o variantě neotevíracího zaslepení vchodu od O1, což by to zlevnilo asi o 5 000 Kč. Pak ještě budeme muset připočítat zámky a výrobu klíčů pro všechny členy. ÚMČ by nám mohlo poskytnout dotaci 4 - 5 tis. Kč.

Ve výboru jsme se shodli, že uzamykání kontejnerů chceme, ale je to takový zásah do každodenního fungování domácností, že chceme znát váš názor. Text návrhu dohody s ÚMČ. S ÚMČ jednáme také o možnosti umístění kontejneru na bioodpad nad přístřeškem u O9, směrem k Hudcové.

Pozvánka na Shromáždění SVJ

8.11.2016
Vážení členové, zveme Vás na
shromáždění Společenství vlastníků Ostružinová 1,3,5,7,9, Brno,
které se koná
7. prosince 2016 v 18:30 hodin v sálu hotelu Vista, Hudcova 72, Brno.


Program shromáždění:
 1. Prezence - dostavte se, prosím, do 18:20 hodin
 2. Návrh a schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Nový Domovní řád - diskuze a hlasování o schválení
 4. Nové Stanovy SVJ - diskuze a hlasování o schválení
 5. Zpráva o činnosti
 6. Stav hospodaření (účetní uzávěrka za rok 2015, finanční zpráva za rok 2016
 7. Účtování za služby, teplou vodu a topení v roce 2017
 8. Plán oprav na rok 2017
 9. Různé, diskuze
 10. Návrh a přijetí usnesení
Pokud víte, že se nezúčastníte, žádáme Vás o zmocnění někoho dalšího k hlasování. Pro plnou moc využijte formulář, který jste dostali do schránky nebo formulář ve formátu Word, který můžete vyplnit a vytisknout.
Výbor SVJ

Zahájení topení v domě

7.10.2016

Vážení členové, dnes jsme dokončili opravy radiátorů v domě a napouštíme systém. Dnes večer začneme vytápět. Žádáme všechny v horních bytech, aby ode dneška alespoň jednou denně odvzdušňovali po dobu jednoho týdne a pak průběžně během topné sezóny občasně. V některých bytech jsou radiátory namontované křivě a drží se v nich vzduch. Pokud Vám nebude některý radiátor topit, informujte místopředsedu výboru pana Musila. Rovněž kdyby některý radiátor kapal.

V případě havárie máme sjednanou non-stop havarijní službu s firmou Teplárny Brno - kontakty jsou na webu i na nástěnkách u hlavních vchodů.

Termostatické hlavice ještě na topení nemontujte, v příštích dnech bude probíhat vyregulování, kvůli kterému jsme museli měnit ventily v suterénech, a pak bohužel následně i v některých bytech, což byl důvod opoždění zahájení topení. Jak bude možné hlavice namontovat, budeme Vás informovat a hlavice přijdeme namontovat.

Za výbor SVJ Vladimír Plšek

Výměna regulačních ventilů

31.8.2016

V rozmezí od 5.9. do 23.9. bude probíhat výměna regulačních ventilů v suterénech našich domů a vyregulování otopné soustavy odbornou firmou. K tomu je nutné sejmout ze všech radiátorů termostatické hlavice a nastavit ventily podle projektu vyvážení. Hlavice musí být sejmuté do skončení prací.

Pro snazší organizaci prací v bytech budou sejmutí hlavic a nastavení ventilů provádět členové výboru SVJ pánové Černohlávek, Šimánek a Domik. Žádáme Vás o umožnění vstupu do bytu pro provedení prací. Po vyvážení otopného systému tito pánové namontují hlavice zpět. Začnou byty obcházet pravděpodobně již od 1.9. Pokud nebýváte v odpoledních a večerních hodinách doma, napište na adresu výboru SVJ, nebo zavolejte někomu z výboru, kdy se Vám to hodí.

Předem Vám děkuji za spolupráci. Vladimír Plšek

Nové stanovy a domovní řád

30.8.2016

Vážení členové, na konec listopadu plánujeme Shromáždění členů, kde musíme přijmout nové stanovy, které budou v souladu s Novým občanským zákoníkem. Je nutné, aby s novými stanovami souhlasili všicni vlastníci.

Návrh nových stanov
Návrh nového domovního řádu

Žádáme Vás o seznámení se s návrhy a v případě připomínek o jejich co nejdřívější předání výboru SVJ. K diskuzi zřídíme na našich stránkách i diskuzní téma.

Opakovaná vloupání do společných prostor

11.8.2016

Vážení členové, za posledního půl roku jsme evidovali opakovaná vloupání do společných prostor a sklepů v každém vchodě (kromě O9) a v některých vchodech opakovaně. Naposledy znovu v Ostružinová 5 do sklepů minulý týden. Scénář je velmi podobný: vhodové dveře jsou nepoškozené, zámek do společných prostor je nepoškozený, nebo vylomený, ve sklepích jsou vylomené petlice. Ztrácí se alkohol a kola.

Je zloděj tak zručný, že zvládá otevření zámků bez poškození, nebo je to někdo z domu, kdo má klíče od společných prostor? Kromě toho jsou mnohočetně poškozené vchodové dvěře pokusy o vypáčení, u každého HUP vedle něhož vede hromosvod, se někdo pokoušel dostat do přízemních bytů.

Co ještě můžeme udělat pro zvýšení bezpečnosti společných prostor je výměna všech kování a zámků za odolnější. Zde je rozpočet na bezpečnostní kování proti vylomení vložky a vložku 4. kategorie bezpečnosti - Rozpočet.

A tak se znovu ptáme, není už čas myslet na kamerový systém? Jistě, vloupání nezabrání, ale někoho může odradit, jiné alespoň zaznamená. Z posledního průzkumu vyplynulo, že část členů by byla pro, podobně velká část by byla proti. Co si o tom myslíte? Napište nám do diskuze na našem webu. Děkujeme Vám za názor. Vladimír Plšek

Kdy splatíme úvěr na revitalizaci?

25.7.2016

Vážení členové, často se ptáte, kdy už budeme mít splacený úvěr. Odpověď poskytuje text od předsedy výboru SVJ (text je dostupný po přihlášení).

Konečné vyúčtování roku 2015

27.6.2016

Vážení sousedé, v pondělí 27.6.2016 obdržíte do vašich poštovních schránek opravené vyúčtování za rok 2015 po provedené reklamaci. Kdo máte korespondenční adresu jinde, tak bude doručeno poštou.

Proto si dovolujeme vydat několik upřesňujících informací.

 1. Pokud máte nedoplatek uhraďte ho na účet SVJ, a to nejpozději do 30.7.2016. Číslo účtu 255 549 070/ 0300 s vaším variabilním symbolem.
 2. Pokud máte přeplatek a platby provádíte bankovním převodem, bude vám přeplatek zaslán na účet, z kterého platby provádíte.
 3. Pokud máte přeplatek a platíte s využitím SIPO, bude vám přeplatek rovněž zaslán na účet, který jste uvedli v dokumentu Přihlášení vlastníka, nebo jste ho doplnili na Evidenčním listu.

V obou případech uděláte dobře, pokud číslo běžného účtu kam peníze chcete poslat, předáte výboru (pověřenému členovi za vchod) SVJ nebo správci účtů SVJ p. Domikovi. Buďto SMS na telefon 723 388 727, případně emailem na dionyz.d@seznam.cz ve formátu číslo domu+bytu, jméno, číslo účtu (například 318, Plšek, 123456789/0300). V každém případě tak učiňte, pokud jste v minulém roce měnili banku nebo číslo vašeho účtu.

Výbor SVJ

Provoz výtahů

1.6.2016

Na podnět členů chceme projednat stav týkající se provozu výtahů a navrhnout Shromáždění členů usnesení v této věci a případně zavést povinnost platit za možnost výtah používat.

Více...

Ukončení topení a havarijní služba

30.5.2016

K dnešnímu dni jsme ukončili topnou sezónu a kotelna už běží jen na ohřev teplé užitkové vody.

Byla podepsána smlouva s Teplárnami Brno o zajištění non-stop havarijní služby. Pokud se ji členové rozhodnou využít i pro opravy v bytech, souhlasí s platebními podmínkami a mechanismem placení, které jsou ve smlouvě uvedeny.

Jen velmi jednoduše - platí se (uvedené ceny jsou bez DPH):

 • hodina (minimálně jedna) na každého pracovníka: 300 Kč
 • materiál
 • cestovné: 12 Kč na kilometr
Telefonní čísla: 545 161 545, 545 162 206. Doporučujeme seznámit se se smlouvou.

Reklamace vyúčtování za rok 2015

23.5.2016

Minulý týden jsme Vám předali vyúčtování, které nám naposledy zpracovala společnost Šimek96. Bohužel jsme nyní zjistili, že u některých bytů nedošlo k aktualizaci počtu osob pro vyúčtování, které jsme pro vyúčtování předali.

Vyúčtování počtů osob reklamujeme. Proto nám zatím nedoplatky neposílejte, je možné, že se Vaše vyúčtování kvůli jinému počtu osob v domě změní. Pokud chcete reklamovat jiné údaje, nezapomeňte, že termín je do 10.6.2016. Pokud máte nejasnosti ve vyúčtování, rádi Vám s objasněním pomůžeme.

Omlouváme se Vám za možné komplikace. Za výbor SVJ Vladimír Plšek

Webové diskuzní fórum

25.4.2016

Na našem webu bylo zprovozněno diskuzní fórum, které je určené jednak pro obecnou diskuzi o problémech našeho domu a jednak o možnosti podávat podněty směrem k výboru SVJ.

Do diskuzního fóra je nutné se přihlásit. Použijte vaše přihlašovací jméno i heslo stejné, jako pro přístup k neveřejným dokumentům, které jsou označené zámečkem. Ivo Lukáš

Tramvajová smyčka a nová výstavba

19.4.2016

Z webu Zelené Medlánky: Dne 6.4.2016 byl na webových stránkách města Brna a úřední desce zveřejněn Návrh zadání změn územního plánu města Brna 43. soubor a změn z let 2011, 2012, který mimo jiného obsahuje povolení pro vybudování velké dvojkolejné tramvajové smyčky těsně za Medláneckým parkem a povolení výstavby za Řečkovickými kasárnami. Podrobné informace se dočtete na Zelené Medlánky. Z těchto stránek je možno stáhnout vzor připomínek. Stačí vyplnit údaji a odeslat na magistrát.

Záměr revitalizace zeleně

12.4.2016

ÚMČ představil záměr získat grant na revitalizaci zeleně v Medlánkách. Týká se to také naší ulice a my se nyní do 9.5.2016 k projektu můžeme vyjádřit.

Podrobnosti a sada dokumentů k této navrhované revitalizaci jsou v rubrice Informace z výboru.

Opět byly vykradeny sklepy

4.4.2016

O minulém víkendu byly opět vykradeny sklepy v našem domě.

Velmi nepříjemné je to, že za tento čin částečně můžeme i my sami, protože zloděj se dostal do domu bez poškození zámku na hlavních dveřích. Buď tedy nebyly hlavní dveře dovřené, nebo zloději někdo otevřel na dálku domovním telefonem.

Více...

Likvidace centrální kotelny

22.3.2016

Do pohybu se daly události související s likvidací technologie centrální kotelny, kterou jsme donedávna využívali pro topení a ohřev teplé vody.

Dne 21.3.2016 přišel e-mail od starosty ÚMČ.

Více v rubrice Informace z výboru.

 

 

Archiv starších sdělení

Starší sdělení se nacházejí v archivu sdělení.